תנאי שימוש

1. הסכמה לתנאי השימוש:

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר אינטרנט זה, בעצם השימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים ו/או בשיתוף נתוני משכנתא באתר, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון משתמש (כמפורט להלן) הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של האתר המופיעים בכתובת www.mashkantometer.co.il/privacy) (להלן – "התנאים"), ואתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר האינטרנט או מגישה אליו, ומכל שימוש בשירותים, וכן אתה מתבקש שלא להעביר לחברה את נתוני המשכנתא שברשותך.


2. האתר והשירותים:

החברה מפעילה אתר אינטרנט אשר באמצעותו היא מספקת למשתמשים מידע לגבי נתוני ריביות בהלוואות מסוג משכנתא, מבצעת ניתוח השוואתי אנונימי של נתונים המתקבלים מכלל המשתמשים (חכמת ההמונים) ועל יסוד זה מאפשרת למשתמשים לבסס את ההתמקחות שלהם עם ספק המשכנתא על בסיס נתונים. לשם כך המשתמשים יתבקשו להעביר את נתוני הצעות המשכנתא אותם קבלו. העברת נתוני הצעת המשכנתא  מתבצעת ע"י מילוי טופס מקוון באתר. החברה תנתח ותעבד מידע הכלול בנתוני הצעות משכנתא אלו באמצעות טכנולוגיות שבבעלות החברה ותציג נתונים אלו באופן אנונימי.

מובהר בזאת כי הנתונים אשר מסופקים באמצעות שימוש באתר אינם מהווים כיעוץ משכנתאות ואינם מהווים חוות דעת, המלצה לגבי בחירת הלוואת המשכנתא ואינם באים להחליף את שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל משתמש. האחריות על השימוש בנתוני האתר היא על המשתמש בלבד. משכנתומטר אינה אחראית לנכונות נתוני הפנסיה ותוצאות השימוש בהם, לרבות לעצם האפשרות לעשות בהם שימוש.

המידע המופיע באתר האינטרנט, כולל כל אינפורמציה וחומרים המופיעים בו (להלן – "התוכן" או "התכנים") זמינים באתר זה לצרכי לימוד ומחקר בלבד.

המידע הניתן למשתמשים כתוצאה משימוש בשירותים, לרבות הפלטים, הינו מידע אשר מקורו בנתונים אשר הועברו לחברה ממשתמשים אחרים. מידע זה מיסודו אינו יציב ועשוי להיות לא מדויק, חסר או לא מעודכן. משכנתומטר אינו ערב לגבי אמינות מידע זה, נכונותו, שלמותו או מהימנותו.

על מנת לקבל את השירותים על המשתמש להירשם לאתר האינטרנט, על ידי פתיחת חשבון. משתמש רשום יוכל לקבל את הפלט מהחברה וכן יוכל לקבל גישה להשוואת  קודמות שביצע באתר. כמו כן, משתמש רשום יקבל מהחברה עדכונים לגבי השוואות אותם ביצע.


3. רישיון לשימוש במידע אשר בהצעת המשכנתא:

כאשר הינך מעביר למשכנתומטר נתוני הצעת משכנתא הינך מקנה למשכנתומטר רישיון מסחרי, עולמי, עביר, בלתי-הדיר, נצחי, אינו בלעדי, ללא תשלום תמלוגים, כולל זכות להעניק רישיונות משנה לעשות כל שימוש במידע הכלול בנתוני המשכנתא, ולהכין יצירות נגזרות ממנו ולהעמידו לרשות הציבור באופן אנונימי.


4. הגבלת שימוש בפלט ובתוכן האתר:

החברה מתירה למשתמשים באתר ואו בשירותים להשתמש וכן להדפיס את הפלט שניתן להם במסגרת השימוש בשירותים. הפלט נועד לסייע בתהליך ההתמקחות עם ספק המשכנתא. כל העתק שאתה מבצע לפלט ואו לתכנים המופיעים באתר (כולל הדפסה או שמירת עותק אלקטרוני) כפוף למגבלות הבאות: (i) אינך רשאי להסיר, להפריד או לנתק מהעתק הפלט ואו תוכן כלשהו באתר את סימני המסחר ואו הודעה על זכויות היוצרים או כל הודעה אחרת המופיעה בחומרים אלו (כגון הסימנים הבאים: ©,™, ®); וכן (ii) אינך רשאי לשנות, להציג, לבצע, להפיץ או להכין יצירות נגזרות מהעתק הפלט ואו תוכן כלשהו המופיע באתר באופן שאינו מותר באופן מפורש לפי תנאים אלה.


5. שימושים אסורים:

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר האינטרנט של משכנתומטר.

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (i)להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה ו/או בפלט; (ii) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בפלט בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים או הפלט מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה או הפלט (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר האינטרנט, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים באתר אינטרנט זה ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (v) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, Time Bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (vii) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ואו לאתר אינטרנט זה ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בפלט ואו בתוכן כלשהו באתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (x) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בפלט למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; או (xv) להפר אי אילו מתנאים אלה.


6. חשבון המשתמש:

על מנת לקבל את השירותים מהאתר, קרי, לקבל מהחברה נתונים השוואתיים בדבר הצעות המשכנתא, וכן לקבל מאיתנו עדכונים לגבי ההשוואות להצעות משכנתא אשר הוספו ע"י המשתמש בעבר, על המשתמש ליצור חשבון משתמש (להלן – "חשבון"). הרישום ויצירת החשבון הם בחינם. הרישום יכול להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

הרישום יכול להתבצע ישירות על-ידי מילוי טופס הרישום באתר ובאמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או  להתבצע באמצעות חשבון משתמש באתר צד-שלישי, למשל חשבון פייסבוק.

מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף אודותייך עקב הרישום ויצירת החשבון נמצא במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת: www.mashkantometer.co.il/privacy .

עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני מדויקת. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה.

אם ברצונך לשחזר סיסמה, אתה יכול להיכנס לחלונית ההזדהות וללחוץ על הקישור של "שכחתי סיסמא". אם ברצונך למחוק את החשבון הינך רשאי לפנות אלינו בכתובת info[at]mashkantometer.co.il . ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.


7. מדיניות הפרטיות:

אתר משכנתומטר מכבד את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ואו כאשר הם משתמשים בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות www.mashkantometer.co.il/privacy.


8. זכויות קניין רוחני:

האתר, השירותים, התכנים, הפלט(ים), התוכנה של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האתר ואו השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים ואו ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה"ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהפלט ואו התכנים שבאתר הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ואו סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של משכנתומטר לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.


9. זמינות האתר ואו השירותים:

הזמינות של האתר ואו השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר ואו השירותים יהיו זמינים תמיד ואו יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות.


10. שינויים לאתר ואו שירותים:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ואו השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה.


11. הסרת אחריות:

האתר ואו השירותים, לרבות התכנים והפלט(ים) ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באתר ואו בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש באתר ואו בשירותים (לרבות הפלט), וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים באתר ואו הפלט(ים).

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות (לרבות, אך לא רק, החלטות בנוגע למוצרים פנסיוניים, ביטוחיים ופיננסיים) שהתקבלו על-ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר ואו בשירותים. השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בפלט(ים) הם באחריותך הבלעדית.

 


12. הגבלת אחריות:

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באתר אינטרנט זה, בשירותים, בתכנים, בפלט(ים), או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים, חוסר היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.


13. שיפוי:

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים.


14. שינויים בתנאי השימוש:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו מציינים בראש עמוד זה את מועד העדכון האחרון. שינויים יכנסו לתוקף בתאריך זה והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.


15. הפסקת פעילות האתר ואו השירותים וסגירת חשבון המשתמש:

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאתר ואו לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או השימוש שלך באתר ואו השירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.

כמו כן, החברה ראשית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ואו השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ואו נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ואו השירותים. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.


16. כללי:

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לאתר אינטרנט זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר אינטרנט זה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. אתר זה רשאי גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.


במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.